Τα συμπληρώματα διατροφής στην Παιδιατρική πρακτική – Η πλευρά του Παιδοενδοκρινολόγου

06/04/2022 15:00-17:00

Παρακολουθήστε ζωντανά το Webinar, πατώντας στο παρακάτω Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZlMTViMTQtM2U0OC00YjI5LTkxYzAtNDEyMmU2YTE5YjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228626381a-efdf-4165-a355-e076785109c9%22%2c%22Oid%22%3a%22f732468b-91b3-4d1a-8c08-0c48c8a4534e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Επισυνάπτονται οδηγίες σύνδεσης στο Event.

Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα αφορά τη σύνδεσή σας στο Webinar επικοινωνήστε μέχρι 30΄ πριν την έναρξη της εκδήλωσης
στο helpdesk@minervapharm.gr ή στο τηλ. +30 2105281732.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :

Θανάσης Μάστορας

Τηλέφωνο:  6932 – 802556

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 15344

Fax: 210 – 6047457

E-mail: tmastoras@free-spirit.gr, Website: www.free-spirit.gr

Πρόγραμμα webinar

Οδηγίες Σύνδεσης στο Event